Gestió Activa col·labora amb els seus clients en l’extracció de valor dels processos administratius i comptables.

Històricament, processos administratius com la gestió de comptes per pagar, comptes per cobrar, comptabilitat, nòmines i fiscalitat de l’empresa han sigut percebuts simplement com a despeses necessàries per la bona operativitat del negoci. 

L’empresa porta la comptabilitat per que es un requisit legal i el procès es converteix en un cost on per un costat entra la informació diversa (factures, etc…) i per un altre es produeixen uns llistats d’informació fora del temps i amb poca aplicació per la planificació estratègica i el dia a dia operatiu de l’empresa.  En definitiva, no s’extrau valor del procés.

Gestió Activa canvia les regles del joc a la gestió externalitzada de processos administratius. Gestió Activa permet, mitjançant l’aplicació de metodologies i eines propietàries i l’experiència i professionalitat del seu equip, utilitzar el procés administratiu i la informació generada per aportar valor a la Direcció de l’empresa.

Gestió Activa ajuda a la Direcció de l’empresa a obtenir resposta a les preguntes més freqüents:
Necessito obtenir finançament addicional durant els propers 6 mesos?
Puc realitzar aquesta inversió?
Quant hem costaria tancar l’empresa demà?
Estic contractant personal adequadament?
Està l’empresa sanejada?
Estic pagant als meus proveïdors adequadament?
Estic cobrant dels meus clients de forma adequada?
Estic gastant massa /massa poc?
Quines accions tinc que prendre per minimitzar la factura fiscal d’aquest any?

Tots aquests dubtes i més poden ser resolts mitjançant una gestió eficient i professional dels processos administratius de l’empresa..

Gestió Activa passa a ser una part integrant de la seva empresa, alleugerant la càrrega de feina administrativa de la seva empresa, lliberant recursos interns per a enfocar-los a altres àrees més crítiques (vendes, desenvolupament de negoci, relació amb proveïdors…) i aportant proactivament respostes als dubtes sobre la planificació a curt i mig termini de la seva empresa.

Gestió Activa col·labora amb vostè per fer créixer la seva empresa.

Últimes publicacions

Pleno. Sentencia 182/2021, de 26 de octubre de 2021. Cuestión de inconstitucionalidad 4433-2020. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Málaga, respecto de diversos preceptos del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Principio de capacidad contributiva y prohibición de confiscatoriedad: nulidad de los preceptos reguladores del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana que establecen un sistema objetivo y de imperativa aplicación para la determinación de la base imponible del tributo (SSTC 59/2017 y 126/2019). Votos particulares.

Tribunal Constitucional - Publicado el 25/11/2021 - Referencia: BOE-A-2021-19511 Ir a la fuente Author:

Pleno. Sentencia 186/2021, de 28 de octubre de 2021. Recurso de inconstitucionalidad 1200-2021. Interpuesto por el presidente del Gobierno respecto del artículo 88 de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público, y de creación del impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente. Límites de la potestad tributaria de las comunidades autónomas: nulidad del precepto legal que fija, con efectos desde el 1 de enero de 2020, las cuantías del mínimo personal aplicables al tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Tribunal Constitucional - Publicado el 25/11/2021 - Referencia: BOE-A-2021-19515 Ir a la fuente Author:

Subscribase a nuestra Newsletter

Subscribase a nuestra Newsletter

Reciba periodicamente las novedades legislativas y noticias interesantes que le ayudarán a estar al día a día en su negocio.

¡Se ha subscrito correctamente!